Klachten

Klachtenprocedure

Als een student een klacht (of vraag) heeft over de gang van zaken binnen de school, dan kan hij/zij contact opnemen met één van de leraren. Dit hoeft niet de eigen leraar te zijn.
De klacht of vraag wordt in eerste instantie besproken in het interne overleg van de leraren aan de school; daarna vindt overleg plaats met degene die de klacht of vraag heeft ingediend.
Desgewenst wordt met alle betrokkenen een bijeenkomst belegd, waarin de klacht of vraag besproken wordt. Mocht dit overleg niet leiden tot tevredenheid van beide partijen, dan zal iemand buiten het bestand van de leraren aan de school, bij een eerstvolgend overleg aanwezig zijn om het gesprek te begeleiden.
De student kan er ook voor kiezen om deze persoon (gratis) te consulteren voor een persoonlijk gesprek over de klacht of vraag. De school beschikt over een lijst van gecertificeerde begeleiders, die hiervoor in aanmerking komen. De klacht van de student wordt vertrouwelijk behandeld.

Indien een student een andere dan organisatorische klacht heeft over een van de leraren aan de opleiding (leraar, supervisor, mentor) dan kan de student terecht bij de klachtencommissie van de Beroepsvereniging van Zijnsgeoriënteerde begeleiders (BvZB).
Binnen twee weken ontvangt de student een brief die de ontvangst van de klacht bevestigd. De Decaan van Toezicht van de BvZB stelt de aangeklaagde schriftelijk op de hoogte van de klacht. De Decaan probeert binnen een periode van drie weken door bemiddeling tussen de klager en de aangeklaagde een oplossing te vinden voor de onvrede die is ontstaan. Indien dit niet lukt kan de student zich wenden tot de Commissie van Toezicht, bestaande uit drie onpartijdige leden. De commissie onderzoekt de klacht opnieuw en doet uiterlijk binnen twee maanden na de laatste hoorzitting van aanklager en aangeklaagde een uitspraak. De uitspraak van deze commissie is bindend voor de docenten aan de school voor Zijnsoriëntatie. De klachten worden voor de duur van minimaal twee jaren bewaard.

Alle leraren en docenten aan de school voor Zijnsoriëntatie zijn lid van de Beroepsvereniging van Zijnsgeoriënteerde Begeleiders (BvZB) en vallen onder het klachtenreglement van deze beroepsvereniging. Zie voor meer info: www.bvzb.nl. De klachtenprocedure staat verder uitgewerkt op de website van de BvZB. De brochure ‘Heeft U een klacht over een Zijnsgeoriënteerd begeleider’ en de brochure ‘Klachtenreglement’ van de BvZB zijn verkrijgbaar op de school voor Zijnsoriëntatie en via de BvZB.