fbpx

Lagere tarieven en de transitie naar een Pad-cultuur

Beste lezers,

Met ingang van 1 september 2018 zijn de trainingstarieven voor een groot deel van ons aanbod verlaagd. Zo zijn bijvoorbeeld de trainingstarieven van de leergangen/retraites verlaagd met zo’n 20% én gelden er ook nieuwe, voordelige tarieven voor studenten die in 2018/19 starten met het eerste jaar van de Zijnstraining. Omdat we de nieuwe tarievenstructuur die samenhangt met de transitie naar een Pad-cultuur een belangrijke verandering in de school vinden, brengen we dit graag nog een keer onder de aandacht.

Waarom we tot een prijsverlaging voor de meeste activiteiten hebben besloten

Het gaat goed met de school. In de afgelopen jaren is het programma-aanbod uitgebreid, het aantal deelnemers gegroeid en het rendement van de school verbeterd. Daarnaast heeft de school voor Zijnsoriëntatie een overgang gemaakt van een ‘opleidingsinstituut’ naar een non-profit school waar we een Pad voor verlichte levenskunst aanbieden.

Deze positieve ontwikkelingen waren voor ons de aanleiding om opnieuw na te denken over ons prijsbeleid. Het belangrijkste uitgangspunt dat we hierbij hebben is, om met de woorden van Hans Knibbe te spreken:

“Het is onze diepste wens dat Zijnsoriëntatie de wereld ten goede komt” (1)

Daarom kiezen we voor een prijsbeleid dat de school zo toegankelijk mogelijk maakt voor een breed publiek. We hopen hiermee te bereiken dat:

  • Zoveel mogelijk mensen, ook mensen met lage inkomens, kunnen deelnemen aan de school voor Zijnsoriëntatie
  • Onze studenten, die vaak jarenlang aan de school verbonden zijn, de retraites en leergangen kunnen blijven volgen
  • Degenen die Zijnsoriëntatie ook gunnen aan mensen die het standaardtarief niet kunnen opbrengen, solidair met hen willen zijn en een donatie willen doen aan het solidariteitsfonds (in oprichting)

In een ruimer verband gezien willen we hiermee een ruimhartig gebaar maken – en nemen we zelfs een behoorlijk financieel risico – om bij te dragen aan het nieuwe profiel van de school als Pad voor verlichte levenskunst. Daarbij is het onze wens om deze Pad-cultuur samen te ondersteunen. Het bestuur en de leraren zetten zich onder andere in voor de hoge kwaliteit van de trainingen en doen, naast hun betaalde werk, veel vrijwilligerswerk voor de school. We hopen dat onze studenten ook willen bijdragen – wat overigens velen al doen – in de vorm van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of het geven van donaties ten behoeve van mensen met lage inkomens. Zo creëren we met elkaar een Pad-cultuur waarin we gevend zijn naar elkaar, die we samen dragen en tot bloei laten komen.


Nieuwe tarieven

De nieuwe tarieven gelden vanaf het nieuwe schooljaar (2018-2019) voor de volgende programma’s aan de school:

Retraites en leergangen

Voor retraites en leergangen hanteren we drie tarieven voor de trainingskosten, waarbij de inschrijver zelf kiest welk tarief voor hem/haar passend is:

  • Standaard
  • Lage inkomens
  • Genereus

Het standaard tarief ligt lager dan het huidige tarief van de trainingskosten.
Het tarief lage inkomens is een extra laag tarief voor degenen die het standaardtarief niet kunnen opbrengen. Lees meer.
Bij het tarief genereus doet de inschrijver een extra financiële bijdrage aan het solidariteitsfonds om deelname van mensen met een laag inkomen mogelijk te (blijven) maken.

Start nieuwe Zijnstrainingsgroep

Ook voor de Zijnstraining worden de tarieven lager. Tariefverlaging is alleen financieel haalbaar op basis van gefaseerde invoering. Dit betekent dat het nieuwe tarief start bij de instroom van nieuwe eerstejaars studenten van de Zijnstraining. In de daaropvolgende Zijnstrainingsjaren houden zij dit lagere tarief (uitsluitend met doorvoering van de inflatiecorrectie). Studenten die komend schooljaar naar het 2e of 3e jaar gaan behouden de oorspronkelijke prijs. Studenten uit deze groepen die een laag inkomen hebben, kunnen wel contact opnemen met de zakelijk leider voor een aangepast tarief.

Workshops

We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kennis kunnen maken met Zijnsoriëntatie. Daarom wordt de prijs van alle workshops iets verlaagd.

Jongeren

Sinds een aantal jaren hebben jongeren – met een speciaal aanbod voor jongvolwassenen –
al een bijzondere plek in de school. Het tarief voor dit aanbod was al laag en zullen we in de komende jaren ook op deze wijze voortzetten.


We hopen van harte dat deze nieuwe ontwikkeling rondom de tarieven ten goede komt aan iedereen die wil leven vanuit de herkenning van zijn of haar natuurlijke, ál vrije aard.

Met hartelijke groet,
Het bestuur van de school voor Zijnsoriëntatie:

Hans Knibbe, Iene van Oijen, Famke van Halteren, Annet Posthuma, Mariska Denayere en Willem Sinke

 

(1) “Het is mijn diepste wens dat Zijnsoriëntatie de wereld ten goede komt.” Slotwoorden van Hans Knibbe tijdens de non-duale retraite in Frandeux, mei 2018.